Pszczyna
ul. BRONIEWSKIEGO 6

Regulamin Pszczyńskiej Giełdy Ptaków

§ 1

1. Pszczyńska Giełda Ptaków ma charakter wystawy, pokazu oraz handlowy.

2. Giełda w Pszczynie ul. Broniewskiego 6 czynna jest w pierwszą i trzecią niedzielę każdego miesiąca od godz.7:00 – 12:00.

3. Nadzór nad giełdą sprawuje organizator oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie.

§ 2

Uprawnionymi do prowadzenia handlu na hali są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej z chwilą wykupienia opłaty.

§ 3

Wszystkie osoby uczestniczące w wystawie są zobowiązane do przestrzegania regulaminu giełdy oraz przepisów przeciwpożarowych.

§ 4

Wystawca zobowiązany jest:

1. dopilnować aby wystawiane przez niego na giełdzie zwierzęta były kliniczne zdrowe i w dobrym stanie fizycznym,

2. przedstawić dokumenty stwierdzające legalność pochodzenia zwierząt, objętych przepisami Konwencji Waszyngtońskiej (Cites).

§ 5

Wystawianie zwierząt objętych zakazem o którym mowa wcześniej, albo co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pochodzi z kradzieży lub innego nielegalnego źródła zostanie wstrzymana przez pracownika obsługi giełdy, który jest obowiązany powiadomić odpowiednio w/g właściwości:

 – Komisariat Policji w Pszczynie,

 – Powiatowego Inspektora Weterynarii w Pszczynie.

§ 6

1. Zakaz sprzedaży akcesoriów do odłowu dzikich zwierząt.

2. Zakaz sprzedaży psów i kotów.

§ 7

Miejsce osobie wystawiającej wyznacza obsługa giełdy.

§ 8

Każdy uczestnik ma obowiązek wykupienia biletu wstępu oraz wniesienia opłaty za pojazd przy wejściu na teren giełdy. Ceny biletów od godz. 7:00 – 10:00 10 zł, od godz. 10:00 – 12:00 5 zł.

§ 9

Po opuszczeniu terenu giełdy bilet wstępu traci ważność, a do powtórnego wejścia upoważnia pieczątka nadana przez pracownika giełdy.

§ 10

Korzystający z giełdy są zobowiązani do pozostawienia miejsca wystawy w należytym porządku.

§ 11

1. Prawo kontroli biletów mają:

a. organizator giełdy,

b. obsługa giełdy.

2. Na żądanie kontrolującego, wystawca ma obowiązek okazać bilet.

3. Brak ważnego biletu uważa się bilet ze skasowaną inną datą iż dzień sprzedaży, bilet z mniejszym od obowiązującego nominałem bez skasowanej daty lub innym niż na ustalonym blankiecie.

§ 12

Osoby winne naruszeń niniejszego regulaminu podlegają odpowiednim przepisom karnym i porządkowym, w tym także mogą być usunięte z targowiska w trybie natychmiastowym i nie dopuszczone do handlu na nim przez okres do jednego roku włącznie.

.

Polub nas na Facebook'u